അന്ത്യനാളിന്റെ ആരംഭം ഒരു ഘോരശബ്ദമാണ്. മനുഷ്യരെല്ലാം അതോടെ നിലംപതിക്കും. അതോടെ ആകാശഭൂമികൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി. അല്ലാഹുവിന്റെ വിചാരണവേദിയിലേക്കുള്ള നടത്തം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ആ ഭയാനകരമായ ദിവസത്തെ കുറിച്ച്…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment