അല്ലാഹു നൽകിയ മഹത്തരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്താശേഷിയും. എന്നാൽ നാം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?! നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഏതു ദിശയിലേക്കാണ് നാം തിരിച്ചു വിടേണ്ടത്?! ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment