ഇസ്‌ലാമിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സൽകർമ്മവും നന്മയും ശഹാദത് കലിമയാണ്. കലിമതുശ്ശഹാദയുടെ മഹത്തരമായ പദവിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും, അത് പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. ശഹാദതിനെ കുറിച്ച്…

DOWNLOAD MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment