രോഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവയ്ക്കെല്ലാം അല്ലാഹു മരുന്നും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. രോഗചികിത്സകൾ തേടുമ്പോഴെല്ലാം ഓർക്കേണ്ട ചില പാഠങ്ങൾ…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment