പ്രണയബന്ധങ്ങളും ‘വിശുദ്ധപ്രേമവും’ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കുന്നു. ഇസ്‌ലാമിന് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ത്?! ഒരോർമ്മപ്പെടുത്തൽ…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment