വിനോദങ്ങളിലും കളികളിലും മുഴുകി ജീവിതം നശിപ്പിക്കുക എന്നത് കേവല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും യോജിച്ച കാര്യമല്ല. അപ്പോള്‍ ഒരു മുസ്‌ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും. ‘ലോകക്കപ്പു’കളില്‍ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍…

DOWNLOAD

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment