അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള -ﷺ- സ്നേഹം എത്ര പറഞ്ഞാലാണ് അവസാനിക്കുക?! അവിടുത്തെ ഭംഗിയും ഗാംഭീര്യവും ഏതു വാക്കുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുക?! ആ ഓർമ്മകളിൽ എത്ര നനഞ്ഞു നിന്നാലാണ് മനസ്സിന് മതിവരുക?! നമ്മുടെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ…

DOWNLOAD MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment