കാരുണ്യം ഇസ്‌ലാമിന്റെ ഏതു നിലപാടുകളിലും പ്രകടമായ വിശേഷണവും, അടിസ്ഥാന സ്വഭാവവുമാണ്. കാരുണ്യമുള്ളവരാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച്; നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ-വര്‍ഗീയ കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കെതിരെ..

DOWNLOAD MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment