അല്ലാഹു ഭൂമിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കാൻ അവൻ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സമ്പാദനത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അനേകം അടിസ്ഥാനങ്ങളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ദീനിലുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഖുതുബയിൽ…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment