സബഅ് ഗോത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം മഹത്തരമായ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചരിത്രമാണ്. നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ചരിത്രം -അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന നാമെല്ലാം- പ്രത്യേകം കേൾക്കേണ്ടത് തന്നെ.

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment