കേൾക്കുന്നതെല്ലാം പരസ്യമാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച രഹസ്യവാർത്തകളും പുറത്തു പറയുക എന്നത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല. പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ലാത്ത, മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റു ചിലതുമുണ്ട് ഇസ്‌ലാമിൽ. അവയെ കുറിച്ച്…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment