രോഗങ്ങളും വിപത്തുകളും നാടുകളിൽ പടരുന്ന, പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഭീതി വളരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണല്ലോ നാം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. ഇത്തരം വേളകളിൽ ഇസ്‌ലാം പഠിപ്പിച്ചു നൽകുന്ന ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ മനസ്സിലാക്കാം.

 

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment