അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത് ചെയ്യുന്നതിനായി പടുത്തുയർപ്പെട്ടവയാണ് മസ്ജിദുകൾ. അവയെ ആദരിക്കുകയും, അവിടെ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട അദബുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവനാണ് ഓരോ മുസ്‌ലിമും. അത്തരം ചില മര്യാദകളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഖുതുബയിൽ.

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment