മനുഷ്യർ ഏറ്റവും അശ്രദ്ധരായ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ആരോഗവും ഒഴിവുസമയവുമെന്ന് നബി -ﷺ- അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മിൽ പലർക്കും ഈ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലാഹു ഇപ്പോൾ ബാക്കിവെച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് അവ രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന ഭീതിൽ പലരും കഴിയുന്ന ഈ വേളയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ…

 

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment