മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ പദവികളിലല്ല. വ്യത്യസ്ത പദവികൾ; സ്ഥാനങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനമെന്തായിരിക്കുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത്തരമൊരു ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ.

DOWNLOAD MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment