പണ്ഡിതന്മാർ ചുറ്റിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്‌ലിം ഉമ്മത്തിനോട് ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ.

DOWNLOAD MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment