മരണം അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തുന്ന അതിഥിയാണ്. മരണം വന്നെത്തുമെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചിലത്. മരണം കടന്നു പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും.

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment