അല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നത് ഏറെ മഹത്തരമായ കർമ്മം തന്നെ. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അനേകം തെളിവുകൾ ഖുർആനിലും ഹദീഥിലും കാണാം. അവയിൽ ചിലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ദർസിൽ.

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment