അല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നത് ഏറെ മഹത്തരമായ കർമ്മം തന്നെ. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അനേകം തെളിവുകൾ ഖുർആനിലും ഹദീഥിലും കാണാം. അവയിൽ ചിലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ദർസിൽ.

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

1 Comment

  • അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ശറഅൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നറിയിച്ചു തന്നു.

    എന്നിരിക്കെ അത് നിലച്ച് പോയത് നിരുത്തരവാദപരമായി പോയി.

    അസ്മാമാഉൾ ഹുസ്ന പൂർത്തിയാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണമേയെന്ന് ഉണർത്തുന്നു

Leave a Comment