അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തരമായ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും, മറവിയോ അജഞതയോ സംഭവിക്കാത്ത അവന്റെ അറിവിനെ കുറിച്ചും ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്ന, അല്ലാഹുവിന്റെ നാമമാണ് ഹഫീദ്വും ഹാഫിദ്വും.

DOWNLOAD AUDIO PART1  PART2

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment