അല്ലാഹുവിന്റെ അതിവിശാലമായ കാരുണ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കുന്നു ഈ നാമം. ഫാതിഹയില്‍ അല്ലാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞ, അതിമനോഹരമായ രണ്ട് നാമങ്ങളുടെ വിശദീകരണം.

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment