ജുമുഅ ഖുതുബ

ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മരണം..?

പലരെയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മരണമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?! മുൻഗാമികളുടെ മരണങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആലോചന തീർച്ചയായും മനസ്സിൽ കടന്നു വരാതിരിക്കില്ല.

DOWNLOAD MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: