അല്ലാഹുവിങ്കൽ പ്രാർത്ഥനയോളം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യവുമില്ല. അല്ലാഹു, ദുആ കേൾക്കുന്നവനും ഉത്തരം നൽകുന്നവനുമാണ്. വന്നുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാനും വരാനിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ തടുക്കാനും പ്രാർത്ഥന ഉപകാരപ്രദമാണ്. എന്നാൽ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില നിബന്ധനകൾ നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദുആഇന് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച്…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment