വുദുവിന്റെ രൂപം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദർസുകൾ ഇവിടെ കേൾക്കാം. വുദൂ ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തോടൊപ്പം, വുദൂഇൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല സുന്നത്തുകളും ഈ ക്ലാസുകളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ക്ലാസുകളുടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്കുകളും താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


Download MP3 Files

<strong>വുദുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍</strong> <strong>വുദുവിന്റെ നിയ്യത്</strong> <strong>ബിസ്മി ചൊല്ലൽ</strong> <strong>വുദുവില്‍ കൈപ്പത്തി കഴുകല്‍</strong> <strong>വുദുവില്‍ വായും മൂക്കും കഴുകല്‍</strong> <strong>വുദൂഇല്‍ മുഖം കഴുകല്‍</strong> <strong>വുദൂഇല്‍ കൈ കഴുകല്‍</strong> <strong>വുദൂഇല്‍ തല തടവല്‍</strong> <strong>വുദൂഇല്‍ കാല്‍ കഴുകല്‍</strong> <strong>വുദൂഇന് ശേഷമുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന</strong>

 

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: