വിവാഹം; ഇസ്ലാമിക വിധിവിലക്കുകൾ

വിവാഹാലോചനയും പെണ്ണുകാണലും

വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പാഠങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിവിലക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകത. ഇവ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download PART1  PART2

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: