വിവാഹത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളെ കുറിച്ചും, വിവാഹത്തിലെ സ്തംഭങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു. മഹ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിധിവിലക്കുകളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

 

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment