ഇസ്‌ലാമിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വിവാഹത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പ്രചരിച്ചതോ, അറിവില്ലായ്മ കാരണത്താൽ നടമാടുന്നതോ ആയ, വൈയക്തികവും സാമൂഹീകവുമായ അനേകം പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്തരം വിവാഹങ്ങളെ കുറിച്ച്…

Download PART1  PART2

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment