നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ…

തെറ്റുകൾ മനുഷ്യസഹജമാണ്. എന്നാൽ, സംഭവിച്ചുപോയ അബദ്ധങ്ങളിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങാൻ നമുക്ക് പാടില്ല. തിരുത്തുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യണം. ബുദ്ധിയും ഉൾക്കാഴ്ചയും ഉള്ള ഒരു മുഅ്മിൻ തനിക്ക് വല്ല തെറ്റും സംഭവിച്ചാൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഈ ജുമുഅ ഖുതുബയിൽ…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: