ഒരാളുടെ മേൽ അഞ്ച് ആളുകളുടെ ഫിത്വർ സകാത് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ അഞ്ചു പേരുടെയും ഫിത്വർ സകാത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദരിദ്രന് മാത്രമായി നൽകാവുന്നതാണ്. “സകാതുൽ ഫിത്വർ ഒരാൾക്ക് പകരം ഒരു സ്വാഅ് നൽകണം എന്നു മാത്രമേ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത്ര പേർക്ക് ഇത്രയേ കൊടുക്കാവൂ എന്ന് നിർണ്ണിതമായ ഒരു കണക്ക് ഇല്ല. അതിനാൽ ഒരു സ്വാഅ് ഫിത്വർ സകാത് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് വീതിച്ചു നൽകുകയോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഫിത്വർ സകാത്ത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമായി നൽകുകയോ ചെയ്യാം.” (ശർഹുൽ മുംതിഅ്: 15/161, ലജ്നതുദ്ദാഇമ: 1204)

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment