ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ്. അവിടെയുള്ള നിസ്കാരം മറ്റെല്ലാം മസ്ജിദുകളിലെയും നിസ്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ശേഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് മസ്ജിദുന്നബവിയാണ്. അവിടെയുള്ള നിസ്കാരം മസ്ജിദുൽ ഹറാം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ്. ശേഷം മസ്ജിദുൽ അഖ്സ്വായാണ്. ഈ മൂന്ന് മസ്ജിദുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത ഹദീഥുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് എന്നതിനാലാണവ ആദ്യം പറഞ്ഞത്.

ഈ മസ്ജിദുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവനവന് ജുമുഅഃ നിർബന്ധമാകുന്ന നാട്ടിലെ ജുമുഅത് പള്ളികളിലാണ്. അത്തരം മസ്ജിദുകളിൽ നിന്ന് ജുമുഅക്കായി അവൻ പ്രത്യേകം പുറത്തു പോകേണ്ടി വരികയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ഇഅ്തികാഫ് കൂടുതൽ സമയം സാധിക്കുക അവിടെയാണ്. മസ്ജിദിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവുള്ള മസ്ജിദുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കുളിക്കുന്നതിനോ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നതിനോ മറ്റോ അധികം ദൂരം പോകേണ്ടതില്ലാത്ത മസ്ജിദുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ശേഷം അവന്റെ ഇഅ്തികാഫിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ -അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടും, പ്രാർത്ഥനകളിൽ മുഴുകിയും- ഇഅ്തികാഫിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും സഹായകമായ മസ്ജിദായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാനും കൂട്ടുകാരുമായി ‘സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കാനും’ വേണ്ടിയല്ല ഇഅ്തികാഫ് എന്ന് അവർ ഓർക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

ഇതോടൊപ്പം ജമാഅത് നിസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന മസ്ജിദുകളും കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠകരമാണ്. കാരണം ജമാഅതിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലവും വർദ്ധിക്കും. അതോടൊപ്പം പുതിയ മസ്ജിദുകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം പഴയ മസ്ജിദുകൾക്കാണ്. അവയിൽ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ?

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment