ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം. എല്ലാ വിശ്വാസകാര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇതിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച്…

DOWNLOAD   PART1   PART2

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment