ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച അവന്റെ കിതാബുകളില്‍ വിശ്വസിക്കുക എന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കിതാബുകളില്‍ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? ഒരു ചെറു പഠനം.

DOWNLOAD PART1   PART2

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment