വിസര്‍ജ്ജന മര്യാദകള്‍

വിസര്‍ജ്ജനസ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണ-പാനീയങ്ങള്‍ കഴിക്കാമോ?

ചോദ്യം: വിസര്‍ജ്ജനസ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണ-പാനീയങ്ങള്‍ കഴിക്കാമോ?


ഉത്തരം: വിസര്‍ജ്ജന സ്ഥലം പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ സമയം ചിലവഴിക്കാവൂ. ഭക്ഷണം കഴിക്കലും മറ്റും ഇത്തരമിടങ്ങളില്‍ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതല്‍ സമയം അതില്‍ ചിലവഴിക്കാന്‍ കാരണമാകും. അത് ശരിയല്ല.

Leave a Comment