വിവാഹം; ഇസ്ലാമിക വിധിവിലക്കുകൾ

നിഷിദ്ധമായ വിവാഹങ്ങൾ

ഇസ്ലാമിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വിവാഹത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പ്രചരിച്ചതോ, അറിവില്ലായ്മ കാരണത്താൽ നടമാടുന്നതോ ആയ, വൈയക്തികവും സാമൂഹീകവുമായ അനേകം പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്തരം വിവാഹങ്ങളെ കുറിച്ച്…

Download PART1  PART2

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: