ഇഅ്തികാഫ്

പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം?

നിർബന്ധമായും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മസ്ജിദിൽ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുന്നയാൾക്ക് മസ്ജിദിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് അനുവദനീയമാണ് എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഏകാഭിപ്രായമുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് ഇഅ്തികാഫിന് യാതൊരു കോട്ടവും കുറവും സംഭവിക്കുകയില്ല. ഈ പറഞ്ഞതിൽ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതും, ജനാബത്തിൽ നിന്നുള്ള കുളിയും മറ്റ് നിർബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടും.

എന്നാൽ മസ്ജിദിൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. മസ്ജിദിലെ സൗകര്യങ്ങൾ വൃത്തിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും, മറയും കാര്യങ്ങളും വേണ്ടവിധമില്ലെന്ന് അനുഭവപ്പെടുകയുമാണെങ്കിൽ ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുന്നയാൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവന്റെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കോ മറ്റോ പോകാം. അത് അനുവദനീയമാണ്. വല്ലാഹു അഅ്ലം.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: