ഇഅ്തികാഫിന് ഇടയിൽ ഗീബത്തോ നമീമത്തോ പറഞ്ഞാൽ അതു കൊണ്ട് ഇഅ്തികാഫ് മുറിയും എന്ന അഭിപ്രായം മാലികീ മദ്‌ഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം ഇവ രണ്ടും വൻപാപങ്ങളാണ്. ഇഅ്തികാഫിന് ഇടയിൽ വൻപാപം ചെയ്യുക എന്നതാകട്ടെ ഇഅ്തികാഫിന് യോജിച്ചതല്ല. എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ ഗീബത്തോ നമീമത്തോ ഇഅ്തികാഫ് മുറിക്കുകയില്ല. കാരണം ഇഅ്തികാഫ് ഒരു ഇബാദത്ത് ആയതിനാൽ അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ തന്നെ വേണം. ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വ്യക്തമായ തെളിവില്ല.

എന്നാലും ഇഅ്തികാഫിനിടയിൽ ഇത്തരം തിന്മകൾ തീർത്തും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അനുവദനീയമായ സംസാരങ്ങൾ തന്നെ കുറക്കാനും അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത് ചെയ്തു കൊണ്ട് മാറിയിരിക്കാനും ശ്രമിക്കേണ്ട വേളയിൽ വൻപാപങ്ങളിൽ പെട്ട തിന്മകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുക എന്നത് എത്ര ഗുരുതരമാണ്?! അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും, അതിലെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും പൊറുത്തു മാപ്പാക്കി തരുകയും ചെയ്യട്ടെ!

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment