മസ്ജിദ് കച്ചവടത്തിനുള്ള സ്ഥലമല്ല. അതിനാൽ മസ്ജിദിൽ വെച്ച് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി മൊബൈലിലാണ് ഇത്തരം കച്ചവടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അതും അനുവദനീയമല്ല. അവൻ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് ആരെയെങ്കിലും പകരം ഏൽപ്പിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം ഇഅ്തികാഫിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിർത്തി വെക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാതെ മസ്ജിദിൽ വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ അഭിപ്രായമാണ് ശൈഖ് ഇബ്‌നു ഉസൈമീൻ, നാസ്വിർ അൽ-ബർറാക് തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം.

അതു പോലെ കച്ചവട കാര്യങ്ങൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുക എന്നതും അവൻ ഒഴിവാക്കട്ടെ. എന്നാൽ അനിവാര്യമായും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും ഇളവ് നൽകപ്പെട്ടതു പോലെ ആ വസ്തു വാങ്ങുവാൻ ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പല്ലു തേക്കാൻ ബ്രഷോ പേസ്റ്റോ മറ്റോ വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ അതിന് ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം; ആരെങ്കിലും മസ്ജിദിൽ വെച്ചാണ് നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ അവന് അത് വിൽക്കാനും പാടില്ല എന്നതാണ്. വല്ലാഹു അഅ്ലം.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment