സൂറ. ഫാതിഹ അനേകം മഹത്തരമായ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ഖുർആനിലെ അതിമഹത്തരമായ സൂറതാണ്. ഫാതിഹയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന, ഇസ്‌ലാമിലെ സുപ്രധാനമായ ചില പാഠങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: