അല്ലാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കൽപ്പനകളിലും ഏഴു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയാകുന്നുണ്ട്. ഈ ഏഴു ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള ചുരുക്ക വിശദീകരണം കേൾക്കാം.

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: