ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഉഴറുന്നവർ അനേകമുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പത്ത് അടിസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ദർസിൽ.

Download PART1  PART2  PART3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment