സിഹ്റിന് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ലെന്ന് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം. സിഹ്ര്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ ഒരു തെറ്റും കാണാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗം. മാരണം, കണ്‍കെട്ടു എന്നിങ്ങനെ പലപേരുകളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന സിഹ്റിനെ കുറിച്ച് ചില ആമുഖങ്ങള്‍…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment