ഇസ്‌ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമാണല്ലോ ശിർക്. ശിർകിന്റെ ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചും, അവ ഓരോന്നിന്റെയും ഉദാഹരണങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ ദർസിൽ.

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment