അഖീദ ദര്‍സുകള്‍ (കാരപ്പറമ്പ് സലഫി മസ്ജിദ്)

ശിർക്; അർത്ഥവും ഉദ്ദേശവും

എന്താണ് ശിർക്? എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ശിർക് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുക? മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾക്ക് സംഭവിച്ച ശിർക് എപ്രകാരമുള്ളതായിരുന്നു? ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ തിന്മയായ ശിർകിനെ കുറിച്ച് ചില പാഠങ്ങൾ…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: