ഇസ്‌ലാമില്‍ മന്ത്രമുണ്ടോ? മാരണക്കാരും മന്ത്രിക്കുന്നവരും തമ്മില്‍ എന്താണ് വ്യത്യാസം? മന്ത്രിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാകാനുള്ള നിബന്ധനകള്‍ എന്തെല്ലാം?

Download MP3

Join t.me/ALASWALA

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment