സീറതുന്നബി

സഹായം! വിജയം! പ്രതാപം!

ബദ്ർ യുദ്ധം ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെയും മനസ്സിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തു നിന്നിറങ്ങിയതിൻ്റെ നന്ദി നിറക്കുന്ന ഓർമ്മകളാൽ ധനികമാണ്. സത്യത്തിനും നീതിക്കും ഇസ്ലാമിനും തന്നെയായിരിക്കും അന്തിമ വിജയം എന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പാഠങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ്. പ്രതാപത്തിൻ്റെ വിജയഭേരി മുഴക്കിയ നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ അഭിമാനസ്മരണകളാൽ മനസ്സിന് കുളിർമ്മ പകരുന്നതാണ്. ബദ്‌ർ..!

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

ബദ്ർ യുദ്ധം ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെയും മനസ്സിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തു നിന്നിറങ്ങിയതിൻ്റെ നന്ദി നിറക്കുന്ന ഓർമ്മകളാൽ ധനികമാണ്. സത്യത്തിനും നീതിക്കും ഇസ്ലാമിനും തന്നെയായിരിക്കും അന്തിമ വിജയം എന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പാഠങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ്. പ്രതാപത്തിൻ്റെ വിജയഭേരി മുഴക്കിയ നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ അഭിമാനസ്മരണകളാൽ മനസ്സിന് കുളിർമ്മ പകരുന്നതാണ്. ബദ്‌ർ..!

Download MP3 PART1  PART2  PART3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: