ഇഅ്തികാഫ് ഇത്ര ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു തെളിവും വന്നിട്ടില്ല. നബി -ﷺ- പത്ത് ദിവസം ഇഅ്തികാഫ് ഇരുന്നതും, ഇരുപത് ദിവസം ഇഅ്തികാഫ് ഇരുന്നതുമെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഇത്ര ദിവസം മാത്രമേ ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഇതിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇഅ്തികാഫാകട്ടെ; മുൻപ് വിശദീകരിച്ചതു പോലെ ഏതു സന്ദർഭത്തിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഇബാദതുമാണ്. എന്നാൽ ഇഅ്തികാഫ് അധികരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും മതപരമായ ബാധ്യതകളിൽ വീഴ്ച്ച വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാടില്ല. കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനോ, വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചു നൽകുന്നതിനോ ഒന്നും ഇത്തരം ‘അവസാനമില്ലാത്ത’ ഇഅ്തികാഫുകൾ കാരണമാകരുത്. ഇഅ്തികാഫ് സുന്നത്തും ഈ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധവുമാണ്. സുന്നത്തിന് വേണ്ടി നിർബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുകയാണ് യഥാർഥത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment