തബറുക് എടുക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും സമയങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാമുണ്ട്. അവയിൽ നിന്ന് ബറകതെടുക്കേണ്ടതിന്റെ രൂപവും രീതികളും വിശദീകരിക്കുന്നു.. ഈ പറഞ്ഞവയിൽ കയറിക്കൂടിയ അനാചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment