ഇഅ്തികാഫ്

ഇഅ്തികാഫ് തുടങ്ങിയാൽ ഇടക്ക് വെച്ച് മുറിക്കാമോ?

ഇഅ്തികാഫ് തുടങ്ങിയാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇടക്ക് വെച്ച് മുറിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഉള്ളത്. മാലികി പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർക്ക് ഇഅ്തികാഫ് ഇടക്ക് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കരുത് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇഅ്തികാഫ് സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യമായതിനാലും, അതിന്റെ നിബന്ധനകളിൽ എവിടെയും അവസാനം വരെ ഇഅ്തികാഫ് തുടരണം എന്ന നിയമം പരാമർശിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടും ഇടക്ക് വെച്ച് മുറിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ശരിയായി മനസ്സിലാകുന്നത്. വല്ലാഹു അഅ്ലം.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: