അഖീദ ദര്‍സുകള്‍ (കാരപ്പറമ്പ് സലഫി മസ്ജിദ്)

ഇഹ്സാന്‍

ദീനില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്നതില്‍ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയാണ്‌ ഇഹ്സാന്‍. എന്താണ് ഇഹ്സാന്‍? അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം? ഇഹ്സാനിന്റെ വ്യത്യസ്ത മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഏത്? ഇവ വിശദീകരിക്കുന്നു.

DOWNLOAD MP3

Leave a Comment