ഇസ്‌ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക പാഠങ്ങളിൽ ചിലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താണ് ഇസ്‌ലാം? ഇസ്‌ലാമിന്റെ അർഥം? ഉദ്ദേശം? അടിസ്ഥാനസ്തംഭങ്ങൾ? ഇവയെ കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download MP3   Download Book

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment