ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു രാത്രിയും പകലും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും, തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടതും കഴിച്ച് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അയാളുടെ മേല്‍ ഫിത്വര്‍ സകാത് നിര്‍ബന്ധമാകും. അയാള്‍ സ്വന്തത്തിനും, അയാളുടെ ചിലവില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്കും മേല്‍ ബാധ്യതയായിട്ടുള്ള ഫിത്വര്‍ സകാതാണ് നല്‍കേണ്ടത്. ചുരുക്കത്തില്‍ തന്റെ കീഴില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യ, മക്കള്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ ഫിത്വര്‍ സകാത് ഒരാള്‍ നല്‍കേണ്ടി വരും.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment